Обявления


Решение № 1851 от 27.09.2018 г. на Общински съвет Стара Загора

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1, чл. 124а, ал. 2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора дава предварително съгласие и разрешава община Стара Загора да възложи изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I1572,…

Решение № 1848 от 27.09.2018 г. на Общински съвет Стара Загора

1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора разрешава Община Стара Загора да възложи изработване на проект за ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – трасе за обект: „Довеждащ водопровод до УПИ I 5 в…

Решение № 1808 от 27.09.2018 г. на Общински съвет Стара Загора

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 3 от НРПУРОС във връзка с чл. 124а, ал. 2 и чл. 135, ал. 3 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора дава предварително съгласие и разрешение за изработване на проект за ПУП - изменение на План за регулация и…

Съобщение по чл. 32 от ДОПК до "ВЕРЕЯ ИНВЕСТ" АД за връчване на актове за установяване на задължения

СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 от ДОПК № 63/ 27.09.2018г. „ВЕРЕЯ ИНВЕСТ“ АД представляващ: Мирче Пластовски     За връчване на Актове за установяване на задължение по декларация №63021/ 14.08.2018 г., №63022/ 14.08.2018 г., №63023/ 14.08.2018 г., №63024/ 14.08.2018 г. и №63025/ 14.08.2018 г.,  Уведомяваме Ви, че следва да се явите в…

Заповед № 19-13-124 от 18.09.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-124/18.09.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Горно Ботево, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 615 от 01.10.1965 г., в частта му за УПИ…

Заповед № 19-13-123 от 14.09.2018 - план за регулация

       На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–123 от 14.09.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Еленино, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1687/13.08.1993 г. на Кмета на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали