Обявления


Обявление за изработени проекти за изменение на действащия ОУП на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г

Община Стара Загора на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че са изработени 3 броя проекти за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр.…

Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ

Община Стара Загора на основание §4к,ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.28,ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че са изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на…

Решение № 452 на Министерския съвет от 7 юни 2012г. за Междусистемната газова връзка Гърция - България

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти -…

Заповед № 19-13-8 от 13.01.2017 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-8/ 13.01.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-9 от 13.01.2017 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-9/ 13.01.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация…

Заповед № 19-13-5 от 09.01.2017 - план за регулация

  На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-5/ 09.01.2017г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали