Обявления


Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 11.04.2018 /"Тракиец Комерс" ООД/

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на птицекланица с капацитет 600 броя пилета/час или около 10 тона месо“ в поземлен имот с идентификатор 68850.209.896,…

Предложение за замяна на имот 50 кв. м. УПИ, кв. 2 по ПУП на с. Оряховица

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост ОБЯВЯВА: ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА: • 50/1220  кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ХІХ9 в кв. 2  по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА СТАРА…

Заповед № 19-13-37 от 10.04.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-37/10.04.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Калитиново, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2410 от 04.12.1963 г., в частта му за УПИ XI147,…

Предложение за замяна на имот 5 кв.м. от УПИ, кв. 12 по ПУП на с. Братя Кунчеви

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА В изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост ОБЯВЯВА: ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА: • 5/1095  кв. м ид. ч. от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V77 в кв. 12  по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора, собственост на ОБЩИНА…

Заповед № 19-13-36 от 30.03.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-36 от 30.03.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-26/ 09.02.2018г., в частта му за УПИ XIV260  и УПИ…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали