Обявления


Заповед № 19-13-95 от 25.07.2018 - план за регулация

       На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–95 от 25.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Преславен, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2160/28.08.1964 г., в частта му…

Заповед № 19-13-92 от 23.07.2018 - план за регулация

       На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–92 от 23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2260/24.10.2007 г. на Кмета на община Стара…

Заповед № 19-13-91 от 23.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-91 от 23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-278/ 16.11.2017 г., в частта му за УПИ VI594  в…

Заповед № 19-13-90 от 23.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-90/23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на  План за регулация на с. Лясково, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1425 от 20.09.2004 г. в частта му за УПИ VIII210 …

Заповед № 19-13-89 от 23.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-89 / 23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на - План за регулация на с. Елхово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 619 от 20.04.1987 г., в частта му…

Заповед № 19-13-88 от 23.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-88 от 23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация на ПИ 05431.19.8 по КККР на с. Борилово, общ. Стара Загора, с НТП – За друг вид застрояване, като същият…

Заповед № 19-13-87 от 23.07.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-87 от 23.07.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ 46417.49.28 по ККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, с НТП – ниско застрояване (до 10м). За…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 19.07.2018 /"Агрополихим" АД/

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане и водовземане от ново водовземно съоръжение (тръбен кладенец) в складова база на „Агрополихим“ АД в ПИ с идентификатор…

Обявление относно одобрен План за новообразуваните имоти на местност "Орта бозалък", землище на гр. Стара Загора

     Община Стара Загора на основание чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и §4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № ДС – ЗД - 181 от 03.07.2018 г. на Областен управител на област Стара Загора е одобрен Плана на новообразуваните имоти на местност „Орта бозалък“, землище на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали