Обявления


Заповед № 19-25-6 от 16.05.2018 за промяна на Заповед № 19-13-26 от 13.03.2018 - план за регулация

       На основание чл. 62, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 135, ал.3 от ЗУТ,  със Заповед № 19-25-6/16.05.2018 г. се изменя Заповед № 19-13-26 от 13.03.2018г на Кмета на Община Стара Загора за изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово,…

Заповед № 19-13-57 от 14.05.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–57 от 14.05.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Казанка, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 742/17.06.1983 г., в частта му за…

Заповед № 19-13-56 от 10.05.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-56/ 10.05.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Сулица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2241/ 01.12.1999 г., в частта му за…

Заповед № 19-13-55 от 04.05.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-55/ 04.05.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Сулица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-923/31.03.2010 г., в частта му за УПИ…

Обява за уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали" в землището на с. Калитиново с възложител "АТЗ Проджект"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора ОБЯВЯВА  Уведомление за инвестиционно предложение Изграждане на площадка с инсталация за рециклиране и оползотворяване на неопасни отпадъци чрез използването им като строителни материали, както и като съставки…

Заповед № 19-13-51 от 25.04.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-51 от 25.04.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Дълбоки, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 250/22.02.2006 г., в частта му за УПИ…

Заповед № 19-13-50 от 25.04.2018 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 ЗУТ и Заповед № 19-13-50/ 25.04.2018 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1940 от протокол № 46 /25.06.2015 г., в частта му…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали