Обявления


Заповед № 19-13-13 от 09.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и  Заповед № 19–13–13 от 09.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Остра могила, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2220/29.09.1995 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-12 от 09.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-12 от 09.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект на План за регулация за ПИ с идентификатор 46417.50.26, местност „Аръшов трап“ по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, като същият се…

Заповед № 19-13-11 от 08.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–11 от 08.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Петрово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1691/13.08.1993 г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-10 от 08.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-10/ 08.01.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Калитиново, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2410 от 14.12.1963 г., в частта му за УПИ IX150,…

Заповед № 19-13-9 от 08.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-9/ 08.01.2019г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на План за регулация на с. Преславен, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 2160 от 28.08.1964г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Заповед № 19-13-8 от 08.01.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-8/08.01.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за промяна на  План за регулация на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1111 от 21.10.1983 г. на Кмета на Община Стара…

Решение № 2030 от 18.12.2018 - одобрение ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура местност "Апти тарла"

 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора одобрява Подробен устройствен план ––– Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура: Кабел ниско напрежение от ТП “Синаница“ до ЕТ за Сервиз и административна сграда в ПИ с идентификатор 68850.114.512 от местност…

Решение № 2029 от 18.12.2018 - одобрение ПУП - Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура с. Хрищени

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Стара Загора одобрява Подробен устройствен план ––– Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.57.10  по  КККР на с. Хрищени, община  Стара  Загора,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали