Заповед № 19-13-75 от 22.06.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-75/22.06.2020 г. на Главния архитект се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 888 / 29.03.2007 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за…

Заповед № 19-13-73 от 17.06.2020 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-151 от 08.06.2020 г. за разрешение изработване на подробен устройствен план, с решение по т. 1.2 от протокол № 20 от 10.06.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, РАЗРЕШАВАМ Денка Светославова Славова да възложи…

Заповед № 19-13-74 от 17.06.2020 - изменение на план за регулация и план за застрояване

ЗАПОВЕД  № 19-13-74 от 17.06.2020 год. На основание чл. 150, ал. 1 и чл.135, ал.3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-119 от 05.05.2020 г., с решение по т. 1.4 от протокол № 16 от 14.05.2020 г. на ЕСУТ…

Заповед № 19-13-72 от 17.06.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–72 от 17.06.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Самуилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2397 / 22.04.1991 г. на…

Заповед № 19-13-71 от 17.06.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-71/ 17.06.2020г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1758/10.07.1995 г. на Кмета на Община Стара Загора, в…

Заповед № 19-13-70 от 17.06.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–70 от 17.06.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Казанка, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 655 / 06.08.1984 г. на…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Стивиро" ЕООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на нов експлоатационен тръбен кладенец за водоснабдяване на база за селскостопанска техника“ в ПИ с идентификатор…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Загора Био" ЕООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури в оранжерия“…

Горещ телефон
за сигнали