Обявления


Заповед № 19-13-190 от 01.12.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-400 от 03.08.2023 г., с решение по т. 1.9 от протокол № 40 от 18.10.2023 г. на ЕСУТ, Решение № 2819 по Протокол № 61 от  Заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 28.09.2023 г.…

Заповед № 19-13-189 от 28.11.2023 - план за регулация

На основание § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-189 от 28.11.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Дълбоки, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-25-1570 /…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Недко Иванов

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и сондажен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 77476.79.1 по КККР на с.Хрищени, общ.Стара Загора с възложител Недко Динев…

Заповед № 19-25-60 от 28.11.2023 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс, допълвам моя Заповед № 19-13-109 от 12.06.2023 г., издадена на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, като в текста се добавя нова т. 4: „4. Инвестиционен проект за обект: „Преустройство и пристройка на съществуваща административна сграда в жилищна сграда за…

Обявление за предстояща процедура по отчуждаване на имоти - кв. Железник

Откриване на процедура по отчуждаване на поземлени имоти, собственост на физически и юридически лица, за обект „Изграждане на улици между осови точки: 170-169-168; 169-194; 168-280; 170-193, в кв. „Железник“ – квартали: 667, 712, 714, 717 и 718, по ПУП на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 919 от 25.05.2017…

Обявление за предстояща процедура по отчуждаване на имот - № 193 в кв. 24 по ПУП на с. Лозен

Откриване на процедура по отчуждаване на поземлен имот, собственост на физически лица за обект „Изграждане на улица между осови точки: 135а-135б, кв. 24 по ПУП на с. Лозен, общ. Стара Загора, утвърден със Заповед № РД-25-742/26.03.2009г. на Община Стара Загора“. Обявление  

Заповед № 19-13-188 от 16.11.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-536 от 16.11.2023 г., за изработване на ПУП – изменение План за застрояване и Работен устройствен план, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Ню Глобал България“АД и „Осана-96“ ООД да възложат изработване на…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали