Обявления


Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "СТМ - ЕКСПЕРТ" ООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на един брой тръбен кладенец за добив на подземни води за други цели (поливка на зелени площи и хигиенизиране на бетонова…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "БУЛ 17" ЕООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Преработка на отработен филтърен прах, сформиращ се в рафинериите за слънчогледово олио на територията на страната и…

Заповед № 19-13-60 от 17.03.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл. 134 ал.2 т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-92 от 05.03.2021 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 09 от 10.03.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „АТЗ ПРОДЖЕКТ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План…

Заповед № 19-13-66 от 01.04.2021 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-103 от 17.03.2021 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 11 от 24.03.2021 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЮНИОН 09“ ООД да възложи изработване на Подробен устройствен план…

Заповед № 19-13-65 от 01.04.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-65 от 01.04.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Хрищени, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 128 / 03.06.2004 г. на…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - автомивка

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец на територията на имот с идентификатор 68850.502.530 по КККР на гр. Стара Загора, Община Стара Загора. Съобщение…

Заповед № 19-13-64 от 31.03.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-104 от 18.03.2021 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Маргарита Иванова Богданова да възложи изработване на ПУП - изменение План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен план - изменение План…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "Минчеви имоти" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на едно ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец“ в поземлен имот с идентификатор 05431.95.19 по кадастралната карта на с.Борилово, общ.Стара Загора…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали