Заповед № 19-13-242 от 25.11.2019 - изработване на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-242 от 25.11.2019 год. На основание чл. 17, ал.2, т.3, чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-371 от 05.11.2019 г., Предварителен договор от 30.10.2019 г., с решение по т. 1.5 на протокол № 45 от 06.11.2019 г. на ЕСУТ, и…

Заповед № 19-13-240 от 25.11.2019 - изработване на ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-240 от 25.11.2019 год. На основание чл.135, ал.3 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-383 от 12.11.2019 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 46 от 13.11.2019 г. на ЕСУТ, и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, община Стара Загора…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - община Стара Загора

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Oбщина Стара Загора уведомява, че в стая 520, етаж 5 е налична информация по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за инвестиционно предложение: „НОВА ВИЗИЯ И…

Заповед № 19-13-241 от 25.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–241 от 25.11.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Яворово, община Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 09 – 62…

Заповед № 19-13-239 от 21.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–239 от 21.11.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Калояновец, Община Стара Загора, одобрен със Заповед № 280 от 10.03.1986г. на Кмета…

Заповед № 19-13-238 от 21.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19–13–238 от 21.11.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв.15, „Индустриален“ утвърден със Заповед № 1785/15.11.2004г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-237 от 21.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19–13–237 от 21.11.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Колена, общ. Стара Загора, утвърден със Заповед № 1600/19.12.1986г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-236 от 21.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19–13–236 от 21.11.2019 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, утвърден със Заповед № 340/15.05.1963г. на Кмета на Община…

Заповед № 19-13-235 от 06.11.2019 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-235 от 06.11.2019 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, кв. 13з, „Индустриален“, одобрен със Заповед № 1451/23.09.2004 г. на Кмета на…

Горещ телефон
за сигнали