Обявления


Заповед № 19-13-96 от 18.05.2023 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-243 от 27.04.2023 г., с решение по т. 1.1 от протокол № 17 от 03.05.2023 г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЕЛЕКТРОТЕРА“ ЕООД и Община Стара Загора да възложат изработване на…

Заповед № 19-13-95 от 18.05.2023 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-227 от 21.04.2023 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 16 от 26.04.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ГОРАН“ ЕООД да възложи изработване на Подробен устройствен…

Заповед № 19-13-94 от 18.05.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ по заявление вх. № 19-06-208 от 05.04.2023 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 14 от 12.04.2023 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване и Работен устройствен план, част от КПИИ и имайки предвид, че…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - ЗП МАРИЕТА НЕДЯЛКОВА

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на мобилна мандра за производство на бяло саламурено сирене“ в поземлен имот с идентификатор 56825.…

Заповед № 19-13-93 от 17.05.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-93 от 17.05.2023 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Борилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1485/28.09.1981г., в частта…

Заповед № 19-13-92 от 17.05.2023 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-92 от 17.05.2023 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Воденичарово, общ. Стара Загора, Заповед № 3579/29.04.1945 г., в частта…

Предложения за присъждане на наградата "Млада Загора" за 2023 г.

Списък на постъпилите предложения за присъждане на наградата „Млада Загора“ за 2023 г. в изпълнение на Наредбата за наградите и отличията на Община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 1001 от 28.11.2013 г., изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018г., изм. с Решение № 257 от 30.03.2020…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали