Обявления


Заповед № 19-13-155 от 08.10.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.6, чл.17, ал.2, т.1 и чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заявление вх. № 19-06-361 от 13-09-2021 г., Решение № 743 по Протокол № 18 от 28.01.2021 г., Решение № 829 по Протокол № 19 от 25.02.2021 на Общински съвет Стара Загора, с решение по т. 1.3…

Заповед № 19-13-161 от 05.11.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-386 от 06.10.2021 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “ЕВРОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен план – изменение План…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "ЕВРО ГРУП - КОЛЕВ“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на кланичен пункт и преустройство на ферма за отглеждане на пилета бройлери“ в УПИ IV3 , кв. 10 по плана…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител АНТОН ГЕОРГИЕВ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на 10 бр. жилищни сгради“ в имот № 38039.31.7 по кадастралната карта на с. Колена, общ.Стара Загора с възложител АНТОН…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали