Обявления


Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора за заплащане на дължимите суми за ползване на общинските полски пътища - 2021 г.

землище на град Стара Загора с. Арнаутито с. Бенковски с. Богомилово с. Борилово с. Борово с. Братя Кунчеви с. Бъдеще с. Горно Ботево с. Дълбоки с. Еленино с. Елхово - ниви с. Елхово - овощни насъждения с. Загоре с. Змейово с. Казанка с. Калитиново с. Калояновец с. Кирилово с. Козаревец…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "ПАНХИМ" ООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация за термична деструкция на производствени отпадъци от полиметилметакрилат /ПММА/ до метилметакрилат /ММА/“ в поземлен имот с идентификатор 77476.507.191, землище…

Заповед № 19-13-15 от 18.01.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-15 от 18.01.2020 г. на Кмета на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, в частта му за УПИ Iстоп. дейност в кв.414а, одобрен със Заповед…

Заповед № 19-13-14 от 17.01.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-9 от 12.01.2022 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Младен Атанасов Златев, Мая Иванова Златева, Минка Кирева Ганева, Антон Банков Тонев, Валентин Тенчев Желев и „ГОТО 2000“ ООД да възложат изработване на…

Заповед № 19-13-13 от 17.01.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-468 от 14.12.2021 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 48 от 15.12.2021 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Силвия Нейкова Ангелова, Елена Ангелова Тотева, Нейко Ангелов Минчев и…

Заповед № 19-13-12 от 17.01.2022 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-458 от 08.12.2021г.,  с решение по т. 1.1 от протокол № 48 от 15.12.2021г. на ЕСУТ за изработване на подробен устройствен план, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е…

Заповед № 19-13-11 от 17.01.2022 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-477 от 21.12.2021г., с решение по т. 1.6 от протокол № 49 от 22.12.2021г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Съни Бийч…

Заповед № 19-13-10 от 17.01.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-479 от 21.12.2021 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 49 от 22.12.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ХЕРМЕС 8“ ООД да възложи изработване на ПУП…

Заповед № 19-13-9 от 17.01.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-484 от 29.12.2021 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 01 от 04.01.2022 г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Таньо Иванов Мяхов и Светлозара Паскова Мяхова…

Заповед № 19-13-8 от 17.01.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-464 от 14.12.2021 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 48 от 15.12.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ПИТ БОКС“ ЕООД да възложи изработване на ПУП –…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали