Обявления


Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води - Гробищен парк

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за заустване на пречистени дъждовни отпадъчни води, формиращи се от паркинг след каломаслоуловител, в повърхностни води от експлоатация на съществуващ обект: „Гробищен парк…

Съобщение за публично обявяване за служебно изменение на разрешително № 31591450/29.06.2021 - Автомивка

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за служебно изменение на разрешително № 31591450/29.06.2021г. за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - 1 брой тръбен кладенец, изграден на територията на ПИ с идентификатор 68850.502.530, по КККР на гр.…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „ДЖИ ЕН ТИ ТРЕЙДИНГ“ ООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Цех за производство на сладкарски изделия“, в УПИ I- 1658 по кадастралната карта на гр. Стара…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ПРАКТИКЕР“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки с наемател „Лидл България“ ЕООД“ в поземлен имот с идентификатор 68850.75.494, землище на…

Заповед № 19-13-108 от 28.06.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-108 от 28.06.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ V440, одобрен със Заповед № 19-12-80/21.04.2020 г. на Главния архитект на Община Стара…

Заповед № 19-13-112 от 29.06.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-251 от 20.06.2022г., с решение по т. 1.3 от протокол № 25 от 22.06.2022г. на ЕСУТ за изработване на ПУП –изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е…

Заповед № 19-13-111 от 29.06.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-250 от 20.06.2022г., с решение по т. 1.2 от протокол № 25 от 22.06.2022г. на ЕСУТ за изработване на ПУП –изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е…

Заповед № 19-13-110 от 29.06.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-247 от 13.06.2022 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 24 от 15.06.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ПСК-Консулт“ ЕООД и „ЕЛИНОЙС 2000“ ЕООД да възложат изработване…

Заповед № 19-13-109 от 29.06.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.2, т.1, от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-256 от 21.06.2022 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 25 от 22.06.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “Минчеви…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали