Обявление за изработени проекти за изменение на действащия ОУП на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора на основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията съобщава, че са изработени 3 броя проекти за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г., в следния обхват:
1. Поземлен имот с идентификатор 68850.308.457 по КККР на гр. Стара Загора, Община Стара Загора;
2. Поземлен имот с идентификатор 68850.313.601 в местност „Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, Община Стара Загора;
3. Поземлен имот с кадастрален № 171 011 в местност „Пазарски път“ по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора.
На 17.02.2017 г. от 14.00 ч. в зала „Фоайе“ на Община Стара Загора ще се проведе обществено обсъждане на цитираните проекти за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии с представители на общинската администрация и проектантския колектив.
Всички заинтересовани лица могат да дадат своите писмени становища и предложения в срок до 15.02.2016 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали