Обявление за изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора на основание §4к,ал.4 от ЗСПЗЗ и чл.28,ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че са изработени и приети помощни планове и план на новообразувани имоти на земеделски земи, предоставени на граждани въз основа на актове по §4 от ЗСПЗЗ за част от землището с.Малка Верея - ЕКАТТЕ 46417, Община Стара Загора, област Стара Загора за местностите: През реката“, “Реката“, “Тевекчийка“, “Кара Севрия“, “Марашите“, “До стопанския двор“, “Козу кулак“, “До селото“, „Гробищата“, „Калето“, “Габрова кория“,“Чатала“, които са изложени в сградата на Община Стара Загора - зала фоайе. На основание чл.28, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да подават писмени искания и възражения по изработените планове и придружаващата ги документация до Кмета на общината.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали