Обявление относно одобрен план на новообразуваните имоти - землище на с. Малка Верея

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора,  на основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и § 4к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № ДС-ЗД-106 от 04.09.2023 г. на Областен управител на област Стара Загора е одобрен Плана на новообразуваните имоти на местности „Найденови пръти“, „Юнаците“, „Тумбите“, „Черният мост“, „Алванджи Кайнак“, „Марашите“, „Калето“ и “Бобоолу“, намиращи се в землище с. Малка Верея, община Стара Загора.

На основание чл. 19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица, чрез областния управител на област Стара Загора пред Районен съд – Стара Загора в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в "Държавен вестник"  бр.78 от 12.09.2023 г.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали