Обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „Прогрес“ АД, гр. Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Обявление на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

На основание чл. 122, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 7, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително с оператор „Прогрес“ АД, гр. Стара Загора, ЕИК 833067103, за експлоатация на следните инсталации: „Инсталация за производство на чугунени и стоманени отливки“, изпълняваща промишлена дейност по т.2.4 „Леярни за черни метали с производствен капацитет над 20t/245h от Приложение № 4 към ЗООС и „Инсталация за рециклиране на отработени леярски формовъчна и сърцева смес“, изпълняваща промишлена дейност по т.5.1., буква „е“ „Инсталация за обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците с капацитет над 10 тона отпадъци на денонощие“ от Приложение № 4 към ЗООС. Инсталациите се намират в кв. „Индустриален“, гр. Стара Загора.

Компетентен орган за вземане на решение по заявлението е изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по околна среда.

В периода от 21.12.2021 г. до 21.01.2022 г. документацията, съдържаща се в заявлението, ще бъде достъпна на интернет–страниците на ИАОС и на Община Стара Загора.

Забележки, разяснения и възражения, в горепосочения срок могат да бъдат подавани до изпълнителния директор на ИАОС и/или кмета на Община Стара Загора.

За допълнителна информация:

Любка Попова – директор на дирекция „Разрешителни режими“, ИАОС, тел.:02/940-64-80;

Пламен Йорданов – началник отдел „Екология и гори“ към Община Стара Загора, тел.: 042/614 606


Заявление за издаване на комплексно разрешително

Доклад за базово състояние на площадка "Прогрес" АД


Поради открити пропуски в предоставената информация на обществен достъп, с настоящото съобщение допълваме липсващата информация, която да бъде публикувана на дата 31.12.2021 г. и съответно обществения достъп ще продължи до 31.01.2022 г.

Допълване на информацията представена на обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително на „Прогрес“ АД, гр. Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали