Обществен достъп до доклад за безопасност за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал - „ЗАРА ГАЗ“ ООД

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора

на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),

обявява:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобряване на доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:

„ЗАРА ГАЗ“ ООД, гр. Стара Загора

с оператор: „ЗАРА ГАЗ“ ООД, гр. Стара Загора 6000,

с предмет на дейност: доставка, съхранение, обработка и експедиране на химични вещества (бензин, дизел, биодизел, етанол, тежко гориво, котелно гориво, пропан-бутан, AdBlue и масла).

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на доклада за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 28.07.2020 г. до 28.08.2020 г., в сградата на Общинска администрация Стара Загора, ет. 6, стая 603, на интернет страницата ИАОС – http://eea.government.bg/bg/r-r .

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Общината.

Лице за контакти: Маргарита Георгиева – Началник отдел, отдел „Екология и гори“, тел. 042/614 663, [email protected]

Горещ телефон
за сигнали