Областен информационен център Стара Загора с анкетно допитване за финансиране на проектни идеи

Размер на шрифта: A A A

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува първа покана за набиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции с краен срок до 27.09.2023 г., 17:30 ч., по която институциите, бизнеса и гражданския сектор имат възможност да кандидатстват и получат финансиране за инвестиции в секторите, в които развиват своята дейност.

Процедурата ще подпомага мерки съгласно следните изисквания:

 1. Приоритет ще се дава на партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на съответната територия, включително:
  • държавни органи, областни администрации и общински власти;
  • представителите на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);
  • представители на бизнеса (предприятия), научната общност;
 2. Дейностите да бъдат предвидени в Интегрираната териториална стратегия (ИТС) на Югоизточен район за планиране.
 3. За секторите пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура – да съответстват на картите на нуждите в сектора.

Съответствие с картите няма да се изисква за общински пътища и нова образователна инфраструктура.

Процедурата ще бъде реализирана в две фази:

 • Набиране на концепции за ИТИ (в срок до 27.09.2023 г.), подбор и одобрение (Фаза 1)
 • Разработване на детайлни проектни предложения (Фаза 2).

Финансиращи програми за Югоизточен регион (ЮИР) и индикативен бюджет:

 • Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) – 261 681 858 лева;
 • Програма „Образование“ (ПО) - 28 988 016 лева;
 • Програма „Околна среда“ (ПОС) - 28 513 230 лева;
 • Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) - 41 030 736 лева;
 • Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) - 7 861 669 лева;
 • Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) - 82 081 690 лева;

За целите на изпълнение на новия подход участват различни органи на национално и регионално ниво както следва:

 • Регионален съвет за развитие – който отговаря за реализирането на мерките заложени в Интегрираната териториална стратегия на Югоизточен район за планиране;
 • Звено за медиации – съдейства за сформирането на партньорства и идентифициране на подходящи проектни идеи; провежда информационни кампании и дейности за популяризиране на възможностите за реализация на ИТИ. Представители в звеното за медиации за област Стара Загора са г-жа Радка Тилева – Управител и г-жа Мариана Стоилова – експерт в ОИЦ.
 • Звено за публични консултации – Организира и провежда обществени консултации свързани с разглеждане и обсъждане на подадените по Фаза 1 концепции за ИТИ. Г-жа Даниела Кънева и г-жа Надежда Живкова, експерти в ОИЦ Стара Загора ще отговарят за изпълнение на дейностите на звеното за област Стара Загора.
 • Звено за предварителен подбор – се състои от представители на Управляващите органи на програмите, които ще извършват проверка за административно съответствие и допустимост, и приоритизация на концепциите за ИТИ.

Във връзка с горепосоченото, експертният състав на ОИЦ Стара Загора започна провеждането на анкетно допитване за нивото на познаваемост и нагласите за прилагане на подхода ИТИ през програмния период 2021-2027 г., и да подпомогне създаването на бъдещи партньорства за изпълнение на инвестиции за развитие на региона.

Всеки заинтересован може да се включи в допитването, попълвайки уеб базираната анкета, чрез линка по-долу:
https://forms.gle/eaMEYLyiA3ujtArg9

*В случай, че имате проблем при отварянето на анкетата, моля, копирайте линка и го поставете в браузъра си.

 

Контакти Областен информационен център Стара Загора:
гр. Стара Загора
бул. „Митрополит Методи Кусев“ № 9
тел. 042/603 526
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали