Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец с цел допълнително водоснабдяване на с. Казанка“ в поземлен имот с идентификатор 35153.2.8, землище на с. Казанка, общ. Стара Загора с възложител „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД ,  гр. Стара Загора. Лице за контакти – Севдалина Драгова, тел.: 042/601 543.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 02.01.2020 г. до 15.01.2020 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.

Писмени становища, коментари и предложения по информацията за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение се представят в деловодството на Община Стара Загора на адрес бул. „Цар Симеон Велики“ 107.

Горещ телефон
за сигнали