Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - ВЛАДИСЛАВ РОЙДЕВ

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства“ в имот с идентификатор 58236.37.42 в с. Преславен, община Стара Загора с възложител ВЛАДИСЛАВ РОЙДЕВ , гр. Стара Загора

Лице за контакти – Владислав Ройдев, тел.: 0888 665 392

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 4.11.2020 г. до 17.11.2020 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали