Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „СТМ-ЕКСПЕРТ“ ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за поливка на зелени площи и хигиенизиране на бетонова площадка“ в имот № 68850.503.978 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, общ.Стара Загора с възложител „СТМ-ЕКСПЕРТ“ ООД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Стилиян Бонев, тел.: 0883 537 272

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода 06.07.2021 г. до 19.07.2021 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600.  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали