Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - Стефан Калчев

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за третиране на отпадъци от ИУМПС, ОЧЦМ, ИУЕЕО и НУБА“ в поземлен имот с идентификатор 68850.526.939, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора с възложител Стефан Хубенов Калчев с. Хрищени, общ. Стара Загора.

Лице за контакти – Стефан Хубенов Калчев, тел.: 0877 763 576

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода 8.04.2022 г. до 21.04.2022 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600.  

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали