Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „РУСКОВ АУТО“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части, и автосервизни дейности“ в УПИ XI-ДИП-1ви май, кв. 26 по плана на с.Кирилово, община Стара Загора, с възложител „РУСКОВ АУТО“ ЕООД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Радостин Русков, тел.: 0896 70 70 72.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 22.06.2022 г. до 05.07.2022 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали