Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ПРЕСЛАВЕН 3000“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и автосервизни дейности“ в ПИ с идентификатор 58236.45.200, в землището на с. Преславен, общ. Стара Загора с възложител „ПРЕСЛАВЕН 3000“ ЕООД, обл. Стара Загора, общ. Стара Загора, с. Преславен.

Лице за контакти – Александър Димитров, тел.: 0883 414 772.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 21.08.2020 г. до 03.09.2020 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Горещ телефон
за сигнали