Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "МЕБЕЛИ ИВВЕКС“ ООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Въвеждане в експлоатация на два броя котли на твърдо гориво, система за отопление на цех за производство на мебели, търговска и административна част“ в имот с идентификатор 68850.411 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „МЕБЕЛИ ИВВЕКС“ ООД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Мънчо Мънчев, тел.: 0888 21 33 77.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 21.12.2019 г. до 03.01.2020 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.

Писмени становища, коментари и предложения по информацията за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционното предложение, се представят в деловодството на Община Стара Загора на адрес бул. „Цар Симеон Велики“ 107.

Горещ телефон
за сигнали