Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „ИНТЕРГАЗ М“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на складова база за съхранение на пропан-бутан“ в поземлен имот с идентификатор 68850.160.644 по КККР на гр. Стара Загора с възложител „ИНТЕРГАЗ М“ ЕООД гр. Стара Загора.

Лице за контакти – д-р инж. Иван Иванов - Еколог, тел.: 0897 810 381.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 03.11.2023 г. до 16.11.2023 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600.  

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС 

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали