Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ХИМКОМЕРС“ АД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Преустройство на съществуващ склад за гуми и изграждане на линия за производство на възстановени гуми чрез топъл регенерат“ в поземлен имот с идентификатор 68850.517.501.13 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „ХИМКОМЕРС“ АД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Божана Алтънова, тел.: 0887 58 23 01.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 05.11.2019 г. до 18.11.2019 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Горещ телефон
за сигнали