Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "ЕКОР" ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Промяна в количества и дейности с отпадъци на съществуваща площадка“ в имот с идентификатор 68850.517.1046 в гр. Стара Загора, с възложител „ЕКОР“ ЕООД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Василка Стоянова, тел.: 0886 044 303

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 15.01.2021 г. до 28.01.2021 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали