Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „ДАНИЕЛ-2018“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за пелети и водовземане от подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец“ в имот № 77476.505.25 по кадастралната карта на с.Хрищени, общ. Стара Загора с възложител „ДАНИЕЛ-2018“ ЕООД , гр. Стара Загора.

Лице за контакти – Стефан Георгиев Узунов, тел.: 0876 677 654

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода 26.05.2021 г. до 08.06.2021 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая  № 602, телефон: 042/ 614 600.  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали