Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - „БИ ЕН ЖИ“ ЕООД

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на проучвателно – експлоатационен тръбен кладенец, за водоснабдяване /поливане/ на тревни площи“ в поземлен имот с идентификатор 58743.33.13 по кадастралната карта на с. Пряпорец, община Стара Загора с възложител „БИ ЕН ЖИ“ ЕООД , гр. Стара Загора

Лице за контакти – Иван Колев Иванов, тел.: 0888 22 83 54.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 23.07.2020 г. до 05.08.2020 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая  № 603, телефон: 042/ 614 663.  

Горещ телефон
за сигнали