Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 28.07.2015 - 2

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява
информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изпълнение на водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец за водоснабдяване на Животновъдна ферма – Стара Загора в имот № 000373 от землището на с. Маджерито, общ. Стара Загора, област Стара Загора, в процес на проектиране и строителство" , с възложител „Фармпро" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, кв. „Индустриален", Птицекланица „Градус";
Лице за контакти – инж. Бистра Митева – еколог, тел.: 042/617 130

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 28.07.2015 г. до 10.08.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали