Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 24.04.2015

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява
информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „ПУП – План за застрояване на УПИ ІІ-9954, кв. 17 „Индустриален" с идентификатор 68850.522.9954 за Когенерация на растителна субстанция – рапицово масло, с мощност 1360 kW" , с възложител „Сити бетон" ЕООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Захари Стоянов" № 14, ет.1, ап.1;
Лице за контакти – арх. Владимир Георгиев - тел. 0898 75 60 33

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 24.04.2015 г. до 07.05.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали