Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 20.03.2015

Размер на шрифта: A A A

Обява

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява
информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Пристройка на стационарен блок и дигитален линеен ускорител към Многопрофилна болница за активно лечение в имот с идентификатор 68850.522.9938 по кадастралната карта на гр. Стара Загора с възложител „МБАЛ – Медицински комплекс „Св. Иван Рилски" ЕООД, клон Стара Загора" ООД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Герасим Папазчев" № 1; лице за контакти – инж. Цоко Добрев - тел. 0887 75 57 15.

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 21.03.2015 г. до 03.04.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали