Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 17.04.2015

Размер на шрифта: A A A

Обява

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Птицеферма за отглеждане на 20 000 бройлери", с възложител Борислав Руменов Кехайов, с адрес за кореспонденция: ул. „Славянска" № 4, с. Гита, Община Чирпан.
Лице за контакти – Борислав Кехайов

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 17.04.2015 г. до 30.04.2015 г. включително в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/614 663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали