Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.09.2015

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на проучвателно експлоатационен тръбен кладенец /ПЕТК/ за напояване на тревни площи и паркове до 5000м3/г. на площадка в УПИ XV, кв. 124 по плана на гр. Стара Загора".
Възложител: Община Стара Загора
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" №107
Лице за контакти: инж. Милена Димитрова, тел. 042/614 842

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 10.09.2015г. до 23.09.2015 г. включително, в сградата на Община Стара Загора, стая № 520, телефон за връзка: 042/ 614 827.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали