Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 10.06.2016 /АГРОГРУП ООД/

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на 2 броя тръбни сондажни кладенци за добив на подземни води за напояване – ТК-1 в имот № 022017 и ТК-2 в имот № 023007 в землището на с. Пряпорец с ЕКАТТЕ 58743, общ. Стара Загора“

Възложител „96 АГРОГРУП“ ООД
Адрес за кореспонденция: гр. София, район Слатина, ж.к „Гео Милев“, бул. „Шипченски проход“ № 70
Лице за контакти – Владимир Минчев, тел.: 0879 553 335

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 10.06.2016 г. до 23.06.2016 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали