Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 07.08.2015

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС) Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Увеличаване на инсталираният капацитет на мощностите в Комплексно разрешително №468-НО/2013 год. и изграждане на аспирационна система към пречиствателна станция за отпадъчни води " , с възложител „Загорка" АД, с адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух" №41;
Лице за контакти – инж. Кольо Димчев, тел.: 0898/776759
Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 07.08.2015 г. до 20.08.2015 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали