Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 07.07.2017 /"Ес Ер Технолоджис" ООД/

Размер на шрифта: A A A

 

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на инсталация за предварително третиране на отпадъци от системата за събиране на битови отпадъци“ в имот № 68850.517.1046 по кадастралната карта на гр. Стара Загора, кв. Голеиш.

Възложител: „Ес Ер Технолоджис“ ООД
Адрес за кореспонденция: гр. София, район Оборище, ул. „Екзарх Йосиф“ № 66
Лице за контакти – Антон Павлов - Управител, тел.: 0878 199 584


Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 07.07.2017 г. до 20.07.2017 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614 663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали