Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - 05.04.2016

Размер на шрифта: A A A

На основание чл. 6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС)Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Монтаж на хидротурбини в съществуващи шахти – част от водоснабдителната система на ВиК Стара Загора – в поземлени имоти: ПИ 68850.508.22 и ПИ 68850.508.16“, гр. Стара Загора.

 

Възложител: „Хидроенергия“ ООД
Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62;
Лице за контакти – Манчо Марков, тел.: 0888803205

 

Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС е на разположение за сведение и изразяване на становища от заинтересовани лица в периода от 05.04.2016 г. до 18.04.2016 г. вкл. в сградата на Общинска администрация, стая № 603, телефон: 042/ 614663.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали