УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.21,ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.66 – чл. 75 от Закона за съдебната власт и Наредба № 1/03.02.2011 г.,.

Общински съвет Стара Загора  открива процедура за определяне на 48  броя съдебни заседатели, като най малко 10 на сто от тези лицата трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1. е на възраст от 21 до 68 години; 

2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства; 

3. има завършено най-малко средно образование; 

4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

5. не страда от психически заболявания. 

 

Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

1. е съдебен заседател в друг съд; 

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; 

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

 

Кандидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет Стара Загора следните документи: 

1. заявление по образец /Заявление

2. подробна автобиография, подписана от кандидата; 

3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

(отм. - ДВ, бр. 103 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.); 

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

5. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; 

6. мотивационно писмо; 

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ;   /Декларация/

8. декларация за съгласие за кандидата за съдебен заседател  /Декларация/

9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.  Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията. 

10.Свидетелство за съдимост – за кандидат за съдебен заседател. 

 

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОСТВОТО на Община Стара Загора, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа в срок от 12.08.2019 г. до 23.08.2019 г. включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали