ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СТАРА ЗАГОРА

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 66 – чл. 75 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Стара Загора открива процедура за определяне на 9 души - кандидати за съдебни заседатели. Кандидатите за съдебни заседатели да са дееспособни български граждани и да отговарят на следните изисквания:  

    1. да са на възраст от 21 до 68 години;

     2. да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд Стара Загора;

     3. да имат завършено най-малко средно образование;

     4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

      5. да не страдат от психически заболявания.

Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

1. е съдебен заседател в друг съд;

2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Кaндидатите за съдебни заседатели подават в Общински съвет Стара Загора следните документи: 

  1. заявление по образец;
  2. подробна автобиография, подписана от кандидата;
  3. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  5. данни за контакт на две лица, към които общинският съвет да се обръща за препоръки;
  6. мотивационно писмо;
  7. писмено съгласие - декларация по образец;
  8. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ - по образец;
  9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

 

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

ДОКУМЕНТИТЕ на кандидатите СЕ ПРИЕМАТ В ДЕЛОВОСТВОТО на Община Стара Загора, всеки работен ден от 9.00 до 16.30 часа, в срок от 20.12.2019 г. до 22.01.2020 г. включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали