Обявления


Заповед № 19-13-40 от 23.02.2021 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-55 от 03.02.2021г. за изработване на ПУП – План за застрояване, с решение по т. 1.4 от протокол 06 от 10.02.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, РАЗРЕШАВАМ „МАДРИГАЛ ГРУП“…

Обява за прием на документи за участие в жребий за отдаване на места за продажба на разсад на 31 март 2021 г.

На 31.03.2021 г. от 10.00 ч. в стая № 3 на управление "Общински пазари" ще се приемат документи и ще се проведе жребий за отдаване на места за продажба на разсад, /съгласно код 3199 - производство на семена и посадъчен материал, отразен в анкетната карта на земеделските производители/. Спечелилите места…

Заповед № 19-13-29 от 02.02.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-21 от 13.01.2021 г. за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ, с решение по т. 1.1 от…

Заповед № 19-13-44 от 25.02.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–44 от 25.02.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1115 / 27.05.1996 г. на…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - парк Артилерийски

На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец на територията на ПИ с идентификатор 68850.509.7153 по КККР на гр. Стара Загора, Община Стара Загора. Съобщение…

Заповед № 19-13-42 от 23.02.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-42 / 23.02.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1739 / 02.11.1981 г., в…

Заповед № 19-13-39 от 23.02.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-39 / 23.02.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Люляк, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1690 / 13.08.1993 г. на…

Заповед № 19-13-38 от 19.02.2021 - план за застрояване

На основание чл. 135, ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-58 от 08.02.2021 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Община Стара Загора, Галина Иванова Ганчева и Лъчезар Петков Антонов да възложат изработване на ПУП – изменение План за…

Заповед № 19-13-37 от 18.02.2021 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-17 от 12.01.2021 г. за разрешение изработване на подробен устройствен план, с решение по т. 1.12 от протокол № 02 от 13.01.2021 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Тера Инвест 99“ ЕООД да…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали