Обявления


Заповед № 19-13-79 от 13.05.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-79 / 13.05.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 611 / 16.04.1987 г.,…

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на цех за производство на пелети и водовземане от подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец"

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на пелети и водовземане от подземни води, чрез изграждане на тръбен кладенец“ в имот № 77476.505.25 по…

Съобщение от железопътна секция Пловдив за провеждане на растителнозащитни дейности по железопътната инфраструктура

НА ВНИМАНИЕТО НА ПЧЕЛАРИТЕ !!!! СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ ПЛОВДИВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА   Съобщение  13/05/2021 , 09:45

Съобщение за наличен проект за учредяване на санитарно – охранителна зона около КЕИ „Горен Беш Бунар“ и КЕИ „Долен Беш Бунар“ в гр. Стара Загора

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Oбщина Стара Загора…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - с. Горно Ботево

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Канал, представляващ ПИ 16701.15.10, с. Горно Ботево, Община Стара Загора.   Съобщение за публично обявяване  29/04/2021 , 11:27

Заповед № 19-13-78 от 20.04.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 и чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-133 от 02.04.2021 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 13 от 07.04.2021г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и  имайки…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - с. Пряпорец

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения – тръбен кладенец на територията на имот с идентификатор 58743.33.13, местност „Мустанска чешма“, по КККР на с. Пряпорец, Община Стара…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали