Обявления


Списък на одобрените преброители, контрольори, резерви и придружители за Преброяване 2021 в община Стара Загора

Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Стара Загора, област Стара Загора приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година. В тази връзка, оповестяваме списъците на одобрените преброители, контрольори, резерви и…

Заповед № 19-13-121 от 28.07.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-290 от 23.07.2021 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ФОТОНИК 1“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение План за застрояване за…

Заповед № 19-13-120 от 28.07.2021 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-283 от 16.07.2021 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 27 от 21.07.2021 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Димитър Станчев Димитров да възложи изработване на Подробен устройствен план…

Заповед № 19-13-119 от 28.07.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и заявление вх. № 19-06-265 от 02.07.2021г. за разрешение изработване на подробен устройствен план, с решение по т. 1.3 от протокол № 25 от 07.07.2021г. на ЕСУТ и имайки предвид, че…

Заповед № 19-13-118 от 28.07.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-289 от 23.07.2021 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ФОТОНИК 1“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение План за застрояване за…

Заповед № 19-13-115 от 26.07.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-263 от 01.07.2021 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 25 от 07.07.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Теодора Георгиева Стоименова и Петър Стефанов Полилеев да възложат изработване на…

Заповед № 19-13-117 от 27.07.2021 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-273 от 13.07.2021 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „КИМ-2“ ООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: ПУП – изменение План за застрояване за УПИ…

Заповед № 19-13-116 от 27.07.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–116 от 27.07.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 52252.17.99 и ПИ 52252.17.100, местност „Стамболов хан“ по КККР на с. Ново село, общ. Стара…

Заповед № 19-13-114 от 23.07.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл.134, ал.2, т. 6, чл.15, ал.3 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-268 от 05.07.2021 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 25 от 07.07.2021г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Деяна Иванова Нанева, Николай Иванов Бакърджиев,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали