Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "СтоНик Ауто" ООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, продажба на резервни части и…

Заповед № 19-13-11 от 16.01.2020 - изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал.1, чл. 134, ал.2, т.6 и чл.15, ал.3 от ЗУТ, във връзка със заявление с вх. № 19-06-406 от 29.11.2019 г., Предварителен договор от 12.11.2019 г., с решение по т. 1.3 на протокол № 49 от 04.12.2019 г. на ЕСУТ  и  имайки предвид, че искането е…

Заповед № 19-13-10 от 14.01.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-10 / 14.01.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Калояновец, община Стара Загора, одобрен със Заповед № 280 от 10.03.1981 г. на…

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" - Стара Загора за заплащане на дължимите суми за ползване на общинските полски пътища - 2020 г.

землище на град Стара Загора с. Арнаутито с. Бенковски с. Богомилово с. Борилово с. Борово с. Братя Кунчеви с. Бъдеще с. Горно Ботево с. Дълбоки с. Еленино с. Елхово с. Загоре с. Змейово с. Казанка с. Калитиново с. Калояновец с. Кирилово с. Козаревец с. Колена  с. Ловец с. Лозен с.…

Заповед № 19-13-8 от 08.01.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-8 от 08.01.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Еленино, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1687/13.08.1993 г. на Кмета на…

Горещ телефон
за сигнали