Обявления


Заповед № 19-13-21 от 19.02.2024 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-60 от 06.02.2024 г., с решение по т. 1.6 от протокол № 06 от 07.02.2024 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Ивелин Руменов Иванов да възложи изработване на ПУП – изменение…

Заповед № 19-13-22 от 22.02.2024 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.133, ал. 4, във връзка с чл. 135, ал. 3 и чл.134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-493 от 17.10.2023 г., и решение по т. 1.6 от протокол № 40 от 18.10.2023 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-23 от 22.02.2024 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-61 от 06.02.2024г., с решение по т. 1.7 от протокол № 06 от 07.02.2024г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Йовчо Иванов Йовчев…

Заповеди за отчуждаване на поземлени имоти - 68850.501.861, 68850.501.862, 68850.501.706, 68850.501.692 и 68850.501.691

Заповеди за отчуждаване на поземлени имоти за обект „Изграждане на улици между осови точки: 170-169-168; 169-194; 168-280; 170-193, в кв. „Железник“ – квартали: 667, 712, 714, 717 и 718", по ПУП на гр. Стара Загора, утвърден с Решение № 919 от 25.05.2017 г. на Общински съвет Стара Загора.

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна дървесна растителност - 1 брой "липа" и 1 брой "айлант"

На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Стара Загора открива производство по издаване на разрешение за отсичане на 2 /два/ броя широколистни дървета от видовете: „липа“ (Tilia platyphyllos) и „айлант“ (Ailanthus altissima).

Заповед № 19-13-20 от 12.02.2024 - разрешаване изработване на проект за комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-9 от 09.01.2024г., с решение по т. 1.3 от протокол № 02 от 10.01.2024г. на ЕСУТ, за изработване на ПУП – Парцеларен план, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „Електроразпределение Юг“ ЕАД да…

Покана за среща във връзка със стартирал прием на проекти по процедура BG14MFPR001-3.001

Покана за среща във връзка със стартирал прием на проекти по процедура BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали