Уведомление за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности от ЕТ "Гендис - Гено Генов - Дамян Генов"

На вниманието на всички собственици на пчели и пчелни семейства на територията на Стара Загора Уведомление 10/04/2020, 16:37 Във връзка с гореизложеното писмо за организиране и провеждане на третирането отговаря: Дамян Генов Генов тел. 0898 513 143

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "ЗАГОРА БИО" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява Уведомление за инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води чрез изграждане на нов тръбен кладенец, с цел напояване на земеделски култури в оранжерия“ в  поземлен имот с идентификатор…

Заповед № 19-13-46 от 08.04.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-46 от 08.04.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 361 / 31.03.2005 г. на Общински съвет…

Заповеди за премахване на незаконни строежи

Заповед № 10-00-1129 от 06.04.2020 г. Заповед № 10-00-1131 от 06.04.2020 г. Заповед № 10-00-1133 от 06.04.2020 г. Заповед № 10-00-1134 от 06.04.2020 г. Заповед № 10-00-1135 от 06.04.2020 г. Заповед № 10-00-1136 от 06.04.2020 г.

Заповед № 19-13-44 от 03.04.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–44 от 03.04.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Богомилово, общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 70/26.02.2004 г. на Общински съвет…

Заповед № 19-13-43 от 03.04.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–43 от 03.04.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Кирилово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 340 / 15.05.1963 г. на…

Заповед № 19-13-42 от 03.04.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–42 от 03.04.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 77476.507.51 и ПИ 77476.507.52 по КККР на с. Хрищени, общ. Стара Загора, като: за ПИ…

Заповед № 19-13-41 от 03.04.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–41 от 03.04.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора, се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 68850.11.2, местност „Братовото“, землище на гр. Стара Загора, като същият се разделя и се обособяват…

Горещ телефон
за сигнали