Обявления


Уведомление за инвестиционно предложение с възложител „ПРАКТИКЕР“ ЕООД

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на магазин за хранителни и промишлени стоки с наемател „Лидл България“ ЕООД“ в поземлен имот с идентификатор 68850.75.494, землище на…

Заповед № 19-13-108 от 28.06.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед  № 19-13-108 от 28.06.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на УПИ V440, одобрен със Заповед № 19-12-80/21.04.2020 г. на Главния архитект на Община Стара…

Заповед № 19-13-112 от 29.06.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-251 от 20.06.2022г., с решение по т. 1.3 от протокол № 25 от 22.06.2022г. на ЕСУТ за изработване на ПУП –изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е…

Заповед № 19-13-111 от 29.06.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-250 от 20.06.2022г., с решение по т. 1.2 от протокол № 25 от 22.06.2022г. на ЕСУТ за изработване на ПУП –изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е…

Заповед № 19-13-110 от 29.06.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-247 от 13.06.2022 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 24 от 15.06.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ПСК-Консулт“ ЕООД и „ЕЛИНОЙС 2000“ ЕООД да възложат изработване…

Заповед № 19-13-109 от 29.06.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл.134, ал.2, т.6, чл.17, ал.2, т.1, от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-256 от 21.06.2022 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 25 от 22.06.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “Минчеви…

Заповед № 19-13-113 от 29.06.2022 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-113 от 29.06.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за ПУП - План за регулация за ПИ 68850.208.70 по КККР на гр. Стара Загора, като същият се разделя и се обособяват ПИ…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Имоти инвест 2018" ЕООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на 43 бр. самостоятелни жилищни сгради“ в имот № 05431.99.21 по кадастралната карта на с. Борилово,…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложениe - „ИМОТИ ИНВЕСТ 2018“ ЕООД

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на 13 бр. самостоятелни жилищни сгради“ в имот № 58743.69.20 по кадастралната карта на с.…

Заповед № 19-13-107 от 24.06.2022 - комплексен проект за инвестиционна инициатива

На основание чл. 150, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-216 от 25.05.2022 г., с решение по т. 1.8 от протокол № 21 от 25.05.2022г. на ЕСУТ., за изработване на ПУП – изменение План за регулация, изменение План…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали