Обявления


Заповед № 19-13-203 от 08.12.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-203 от 08.12.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Яворово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-09-62/22.03.1988 г.,…

Заповед № 19-13-202 от 08.12.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-202 от 08.12.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Воденичарово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2058/27.11.1998 г.,…

Заповед № 19-13-201 от 30.11.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-502 от 07.11.2022 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 45 от 09.11.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам ЕТ „Тошко Недев“ да възложи изработване на Подробен устройствен…

Заповед № 19-13-200 от 30.11.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-515 от 14.11.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Елена Георгиева Ганевска и Ралица Георгиева Ганевска да възложат изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ III 150,…

Заповед № 19-13-195 от 24.11.2022 - план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-441 от 11.10.2022 г., имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам “Агрокултура“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План за застрояване в следния обхват: Подробен устройствен план – изменение План за застрояване…

Заповед № 19-13-198 от 28.11.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-525 от 16.11.2022 г. и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Жельо Маринов Желев и Николинка Радкова Желева да възложат изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване в следния…

Заповед № 19-13-197 от 28.11.2022 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-524 от 16.11.2022г., за изработване на ПУП – изменение План за регулация и изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЛЕНДХИЛС“ ЕООД да възложи изработване на ПУП – изменение План…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали