Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 година

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Община Стара Загора организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от Обединение „Фонд за устойчиви градове“, от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“ при следните параметри: I. Предназначение на дълга - за изпълнение…

Заповед № 19-13-116 от 17.09.2020 - план за регулация и изменение план за застрояване

На основание чл.135, ал.3, във връзка с чл.134, ал.2, т. 6,  чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-209 от 28.07.2020 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 29 от 12.08.2020г. на ЕСУТ и  имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам „ЗАРАСТРОЙ“ ООД да възложи изработване…

Заповед № 19-13-115 от 17.09.2020 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл.135, ал.3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6, чл.17, ал.2, т.1 от ЗУТ, във връзка със заявление вх. № 19-06-241 от 24.08.2020 г., с решение по т. 1.7 от протокол № 31 от 26.08.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам…

Заповед № 19-13-114 от 16.09.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–114 от 16.09.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 810 / 07.07.1978 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-113 от 16.09.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-113/16.09.2020г. на Главния архитект се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-158 / 12.07.2016 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за…

Заповед № 19-13-112 от 16.09.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19–13–112 от 16.09.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 19-12-11 / 19.01.2015 г. на Кмета на…

Заповед № 19-13-111 от 15.09.2020 - план за застрояване

На основание чл.124, ал.2 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-240 от 21.08.2020 г. за изработване на ПУП – План за застрояване, с решение по т. 1.11 от протокол 31 от 26.08.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Иван Чавдаров Петков…

Заповед № 19-13-110 от 09.09.2020 - план за застрояване

На основание чл. 124a, ал. 2 и ал. 5 от ЗУТ от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-223 от 10.08.2020 г. за изработване на ПУП – План за застрояване, с решение по т. 1.4 от протокол 29 от 12.08.2020 г. на ЕСУТ и имайки предвид, че…

Горещ телефон
за сигнали