Заповед № 19-13-78 от 08.07.2020 - разрешаване изработване изменение на проект за ПУП

ЗАПОВЕД  № 19-13-78 от 08.07.2020 год. за разрешаване изработване изменение на проект за подробен устройствен план На основание чл.135, ал.3 и чл. 134, ал. 2, т.6 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-156 от 11.06.2020 г., с решение по т. 1.2 от протокол № 21 от 17.06.2020г. на ЕСУТ и…

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител "ДК Софтрейд" ЕООД

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява уведомление за инвестиционно предложение „Инсталиране на линия за рециклиране на неопасни отпадъци от пластмаси чрез влагането им в производството на плочки, бюрдюри, тухли и други елементи“…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "БГ РЕЦИКЛИНГ" ЕООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Разполагане на инсталация за предварително третиране на неопасни отпадъци“ в поземлен имот с идентификатор 68850.526.1066 по кадастралната карта…

Заповед № 19-13-77 от 01.07.2020 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-77 / 01.07.2020 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2720/18.12.1979 г. на Кмета…

Процедура за избор на партньори на община Стара Загора

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРИ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА   във връзка с процедура за подготовка и изпълнение на проект за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа…

Горещ телефон
за сигнали