Обявления


Уведомление за наличен проект за санитарно – охранителна зона /СОЗ/, землище на с. Колена

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Стара Загора…

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение - "Еко транс метал" ООД

На основание чл. 6, ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Стара Загора обявява информация за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение  „Изграждане на площадка за събиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали…

Обявление относно одобрен план на новообразуваните имоти - землище на с. Малка Верея

Обявление относно одобрен план на новообразуваните имоти на местности "Найденови пръти“, „Юнаците“, „Тумбите“, „Черният мост“, „Алванджи Кайнак“, „Марашите“, „Калето“ и “Бобоолу“, намиращи се в землище с. Малка Верея, община Стара Загора. 

Заповед № 19-13-165 от 12.09.2023 - план за регулация

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-165 от 12.09.2023 г. на Главният архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Преславен, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1985/06.11.1997 г., в частта му за УПИ…

Списък на одобрените кандидати по Втора покана (01.06.2023 г. – 31.08.2023 г.) за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в гр. Стара Загора

Списък на одобрените кандидати по Втора покана (01.06.2023 г. – 31.08.2023 г.) за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата в гр. Стара Загора Списък на одобрените кандидати  

Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Oбщина Стара Загора

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Oбщина Стара Загора уведомява, че в стая 520, етаж 5 е налична информация по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за инвестиционно предложение: „Водовземане от подземни…

Заповед № 19-13-164 от 07.09.2023 - план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ, по заявление вх. № 19-06-428 от 23.08.2023г., с решение по т. 1.15 от протокол № 32 от 23.08.2023 г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – изменение План за застрояване, част от КПИИ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Симеон…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали