Общински дружества

Регистър за информация по чл. 29 от ЗПП

 

 

"Мересев" ЕООД

Управител: Маргарита Димитрова Димитрова
Адрес: гр. Стара Загораул.”Димчо Стаев” № 28
Телефон: 0886 72 89 42 - управител 
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: https://meresev.com/
Предмет на дейност: Производство на бебешки и детска конфекция, работно облекло и други шивашки услуги, картонаж, опаковки и книговезни услуги.

"Обредни дейности" ЕООД - в ликвидация

Ликвидатор: Даниела Вълчева Демирева - Гюрова
Адрес: гр. Стара Загора, ул. ”Хаджи Димитър Асенов" № 22
Електронна поща: [email protected]
Предмет на дейност: Организиране и извършване на тържествено сключване на граждански бракове, именувания на деца, погребения и осигурява услуги, символи и реквизити при брак, раждане и смърт. Управление, стопанисване и поддържане на обредна зала за радостни ритуали.

Общинско предприятие "Ученическо хранене"

Управител: инж. Наташа Атанасова Митева
Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Захари Княжески” № 10
Телефон: (042) 604 899 - управител
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: https://www.uhsz.org/
Предмет на дейност: Производство и реализация на закуски, обяди и вечери на учащите се на територията на Община Стара Загора.

"Автосервиз на здравни заведения" ЕООД

Управител: Деньо Минев Денев
Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис” № 1
Телефон: 0882 472 090 
Електронна поща: [email protected]
Предмет на дейност: Обслужва и ремонтира санитарни автомобили от болнични заведения и търговски дружества от сферата на здравеопазването на територията на област Стара Загора. Извършване на годишни технически прегледи на всички видове автомобили, основен ремонт и ремонт на двигатели с вътрешно горене, ремонт лекотоварни и товарни автомобили - изчукване, изкърпване, боядисване. Търговска дейност с авточасти. Извършва оценки за техническото състояние на автомобили. 

"Диагностично-консултативен център I - Стара Загора" ЕООД

Управител: д-р Георги Любомиров Лисичков
Адрес: гр. Стара Загора, бул."Руски" № 62 
Телефон: (042) 638 662 - управител
Електронна поща: [email protected]
Предмет на дейност: Oсъществяване на специализирана извънболнична помощ по смисъла на закона за лечебните заведения.

 

"Медицински център I - Стара Загора" ЕООД

Управител: д-р Тодор Драгиев Раев
Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Цар Иван Шишман” № 41
Телефон: (042) 625 270 - управител
Електронна поща: [email protected] 
Предмет на дейност: Oсъществяване на специализирана извънболнична помощ по смисъла на закона за лечебните заведения.

"Дентален център I - Стара Загора" ЕООД

Управител: д-р Стефан Иванов Иванов
Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Свети Княз Борис” № 87
Телефон: (042) 626 050 - управител 
Електронна поща: [email protected]
Предмет на дейност: Осъществява специализирана извънболнична стоматологична помощ.

Медицински център "Дерма Гард - Стара Загора" ЕООД

инУправител: д-р Пламен Койнов Койнов
Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Ген.Столетов” № 0
Телефон: (042) 649 071 - управител
Електронна поща: [email protected] 
Интернет страница: http://www.derma-guard.free.bg/
Предмет на дейност: Оказване на извънболнична специализирана медицинска помощ.

"Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора" ЕООД

Управител: д-р Камелия Хараланова Харачерова
Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Армейска” № 11
Телефон: (042) 648 180
Електронна поща: [email protected]
Предмет на дейност: Активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.

"Център за психично здраве - Стара Загора" ЕООД

Управител: д-р Пенчо Моймиров Гюрковски
Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Армейска” № 16
Телефон: (042) 620 250 - управител
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: https://www.cpzstz.com/
Предмет на дейност: Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве.

"Комплексен онкологичен център - Стара Загора" ЕООД

Управител: д-р Петьо Вълков Чилингиров
Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Д-р Т. Стоянович” № 15
Телефон: (042) 627 125 - управител
Електронна поща: [email protected]
Интернет страница: http://oncosz.com/?page_id=18
Предмет на дейност: Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания  и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информиране на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултанска дейност в областа на онкологията и медицинската онкология; научно-изследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитания в областта на медицинската онкология;  реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали