Областен информационен център

Областен информационен център

Областен информационен център

Областен информационен център е създаден по проект на Община Стара Загора "Изграждане и функциониране на областен информационен център Стара Загора" BG161PO002-3.3.02-00010-C0001.

Той е част от мрежата на 27 центрове, разположени във всички областни градове и Централен информационен и координационен офис в София, финансирани от Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Екипът на центъра се състои от 4 експерти с богат опит в разработване и изпълнение на проекти, финансирани по европейски и други донорски програми.

Нашата цел е:

 • Да осигуряваме навременна и точна информация за кохезионната политика на Европейския съюз, и възможностите за финансиране на местното и регионално развитие и повишаване конкурентоспособността на бизнеса чрез оперативните програми;
 • Да съдействаме за повишаване капацитета за разработване и успешно изпълнение на проекти, финансирани със средства по оперативните програми на всички заинтересувани страни.

Нашите дейности са съобразени с потребностите на потенциалните бенефициенти и включват:

 • Организиране на информационни събития във всички общини от областта и срещи по искане на управляващите органи на оперативните програми;
 • Информационни срещи и обучения, свързани с политиката на сближаване и по конкретни теми, свързани с оперативните програми и отворени схеми по индивидуално запитване от представители на бизнеса, НПО, други институции и организации, училища, читалища и др.
 • Индивидуално предоставяне на адекватна, актуална и надеждна информация в офиса на ОИЦ, по телефона, електронна поща и в изнесени приемни в общините след всяко информационно събитие:
  • за оперативните програми и възможности за кандидатстване за финансиране
  • по всички отворени за кандидатстване процедури
  • за добри практики, които могат да бъдат ползвани като пример от потенциалните бенефициенти
 • Провеждане на работни срещи с медиите, чрез които полезна информация, свързана с оперативните програми и политиката на сближаване, да достига до всички заинтересувани страни;
 • Издаване на информационен бюлетин;
 • Предоставяне на възможност за ползване на специализирана литература и съдействие за получаване на информационни услуги чрез Интернет в офиса на ОИЦ.

Как може да се свържете с нас?

 • На място в офиса на ОИЦ Стара Загора
 • По телефона: 042/603 526
 • По електронна поща: [email protected]
 • На нашите информационни събития в общините от региона.

Къде ще ни намерите?

Офисът на Областен информационен център Стара Загора се намира на лесно и достъпно място в центъра на града в непосредствена близост до пешеходната зона и сградата на общинска администрация на адрес:

       бул. "Митрополит Методи Кусев" №9
       Стара Загора 6000

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали