Удължава се срокът за участие в конкурс „Млад еколог - 2024“

Размер на шрифта: A A A
Удължава се срокът за участие в конкурс „Млад еколог - 2024“

Младежки общински съвет, с подкрепата на Община Стара Загора и Центъра за подкрепа за личностно развитие, организира конкурс „Млад еколог - 2024“. Целта му е да се повиши отговорността на младежите към опазване на околната среда, както и подобряване на градската среда.

За участие в конкурса е необходимо да бъдат изготвени проектни предложения, целящи опазване на околната среда. Предложения проект трябва да бъде лесно изпълним, концепцията да е лично разработена и оригинална, да има самостоятелно участие при изпълнение на проекта или част от него, да има устойчивост. Допустимите дейности по проекта могат да бъдат: облагородяване на пространствата чрез засаждане на растения, изработване на хранилки за птици, поставяне на кошчета за отпадъци, почистване на терен, боядисване на пейки, изработване на обяснителни или предупредителни табели, провеждане на информационна кампания, създаване на онлайн материали, преустройване на пространства за създаване на приветливи места в град  Стара Загора. Избраните пространства могат да бъдат: част от училищните дворове, прилежащи територии, междублокови пространства и др.

В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас от училищата в община Стара Загора. Проектът може да бъде индивидуален или подготвен от екип, в който могат да се включат до 8 ученици. Всяко училище може да участва само с до две проектни предложения.

Участието в конкурса и готовите проекти се изпращат чрез попълване на Google формуляр:

Екипно: https://forms.gle/xksXJyhk2VVfXUKU7

Индивидуално: https://forms.gle/91onuXjTSQLTMwj36

Изпратените проекти се представят пред компетентно жури в състав: заместник- кмет „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ на Община Стара Загора Радостин Танев, представител на отдел „Образование‘ на Община Стара Загора, представител на отдел „Екология“ на Община Стара Загора и два представители на МОС – Стара Загора.

Представянето може да бъде чрез макет, презентация, плакат и др. като трябва да бъде в рамките на 10 мин. Журито задава уточняващи въпроси към участниците, след което заседава и избира победител, съгласно посочените критерии.

Задължителни елементи на проектното предложение:

I. Заглавие на проекта

II. Вносител на формуляра

III. Данни за участниците – Три имена, училище, клас, телефон за връзка с ученика/учениците, Изготвил/и проекта

IV. Сфера на влияние на компоненти:

- Води

- Въздух

- Почви

- Отпадъци

- Шум

- Биологично разнообразие

/Задрасква се с кръстче квадратчето срещу компонентите, върху които проекта оказва положително влияние и се подчертава компонентът, който има най-голямо значение за подобряване на околната среда/.

V. Цели и обосновка на проекта

/Прави се подробна обосновка на целите на проекта/.

VI. Описание на проекта

/да отговаря на въпросите: Къде?, Какво?, Как?, Защо?; Бюджет; Необходими материали за изпълнение на проекта; Човешки ресурс/.

VII. Ползи за опазване на околната среда и подобряване ма градската среда 

VIII. Технически критерии:

/Форматът на проектните предложения трябва да бъде в Word – формат в обем до 5 печатни страници (Line spacing 1,5 lines; Page Setup 2,5 cm; Times New Roman 12)/.

Бюджет: Стойността на средствата отпуснати за проекта от Община Стара Загора е 1000 лв.

Критерии за оценка: Формират се от журито, на база изпълнени задължителни елементи на проектното предложение.

Срок за изпращане на готовите проекти: до 24.04.2024 г. 00:00 ч. на посочените Google формуляри.

Представянето на проектите и награждаването ще се състоят на 08 май 2024 г. от 14:30 ч. в Зала 1 на Община Стара Загора

Награди:

Проектът, отличен с първо място в конкурса, ще бъде финансиран от Община Стара Загора, а участниците ще получат приз „Млад еколог – 2024“. Всички участници, получават Сертификат за участие и подаръци.

Към всички изпратени проектни предложения за участие в конкурса трябва да бъдат прикачени декларации за информирано съгласие.

Автор: Жейна Желева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали