Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 665 от 17.12.2020 г. 
Наредба

Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 664 от 17.12.2020 г., в сила от 17.01.2021 г., с изключение на § 6. (2) от ПЗР - в сила от 01.01.2021 г.
Наредба

Наредба за предучилищното образование в Община Стара Загора - изменена с Решение № 580 от 29.10.2020 г.
Наредба

Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 354 от 15.10.2019 г. на Административен съд - Стара Загора, в сила от 10.06.2020 г.
Наредба

Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 435 от 25.11.2019 г. на Административен съд -  Стара Загора, в сила от 29.05.2020 г.
Наредба

Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 327 от 28.05.2020 г.
Наредба

Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни - изменена с Решение № 308 от 24.07.2019 г. на Административен съд Стара Загора, в сила от 27.04.2020 г.
Наредба

Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 257 от 30.03.2020 г.
Наредба

Наредба за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 977 от 29.04.2021 г.
Наредба

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - изменена с Решение № 834 от 25.03.2021 г.
Наредба

Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 2451 от 25.07.2019 г.
Наредба

Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - изменена  с Решение № 2379 от 27.06.2019 г.
Наредба

Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно - туристическата дейност - приета с Решение № 2136 от 28.03.2019 г.
Наредба
Приложения към наредбата

Наредба за обществения ред в община Стара Загора - изменена с Решение № 74 от 06.04.2017 г. на Старозагорски административен съд, в сила от 23.07.2018 г.
Наредба

Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга "Социално жилище" на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 1480 от 29.03.2018 г.
Наредба 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора - изменена с Решение № 1328 от 31.01.2018 г.
Наредба

Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества - изменена с Решение № 1262 от 30.11.2017 г.
Наредба

Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора - приета с Решение № 1196 от 25.10.2017 г.
Наредба

Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1194 от 25.10.2017 г.
Наредба

Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора - изменена с Решение № 16 от 07.03.2017 г. по адм. дело № 461/2016 на Административен съд Стара Загора
Наредба

Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани - изменена с Решение № 588 от 27.10.2016 г.
Наредба

Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 524 от 29.09.2016 г.
Наредба

Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора - изменена с Решение № 523 от 29.09.2016 г.
Наредба

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - приета с Решение № 286 от 28.04.2016 г.
Наредба

Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл.196, ал.3 и чл. 225а, ал.3 от ЗУТ - приета с Решение № 943 от 31.10.2013 г.
Наредба

Наредба за наемни цени на недвижимите имоти - общинска собственост - изменена с Решение № 562 от 31.01.2013 г.
Наредба

Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Стара Загора - приета с Решение № 524 от 20.12.2012 г.
Наредба

 

 

 


Отменени наредби


Наредба за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора - приета с Решение № 846 от 01.10.2002 г. /отменена с Решение № 664 от 17.12.2020 г.

 

Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане - приета с Решение № 216 от 31.05.2012 г. /отменена с Решение № 664 от 17.12.2020 г.

 

Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове - приета с Решение № 383 от 05.03.2009 г. /отменена с Решение № 2136 от 28.03.2019 г./


Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Стара Загора - изм. с Решение № 792 от 25.03.2010 г.
/отменена с Решение № 1196 от 25.10.2017 г./ 


Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора - изм. с Решение № 11 от 13.02.2013 г. на Старозагорски административен съд
/отменена с Решение № 1194 от 25.10.2017 г./ 


Наредба за избиране на управител на търговско дружество с общинско участие - изм. с Решение № 43 от 29.01.2004 г.
/отменена с Решение № 441 от 28.07.2016 г./ 


Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Стара Загора - приета с Решение № 238 от 26.10.2000 г. /отменена с Решение № 282 от 28.04.2016г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали