Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - изм. с Решение № 320 от 30.04.2020 г. 
Наредба

 
Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 2451 от 25.07.2019 г.
Наредба
 
Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 2279 от 25.04.2019 г.
Наредба
 
Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно - туристическата дейност - приета с Решение № 2136 от 28.03.2019 г.
 
Наредба за наградите и отличията на Община Стара Загора - изм. с Решение № 1803 от 27.09.2018 г.
Наредба
 
Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга "Социално жилище" на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1283 от 18.12.2017 г., изм. и доп. с Решение № 1480 от 29.03.2018 г.
 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинската собственост на Община Стара Загора - изм. с Решение № 1328 от 31.01.2018 г.
Наредба
 
Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества - изм. с Решение № 1262 от 30.11.2017 г.
Наредба
 
Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора - приета с Решение № 1196 от 25.10.2017 г.
 
Наредба за реда и условията на отглеждане на животни компаньони на територията на Община Стара Загора и за организация на работата в общински приют за безстопанствени животни - приета с Решение № 1195 от 25.10.2017 г.
 
Наредба за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1194 от 25.10.2017 г.
 
Наредба за обществения ред в община Стара Загора - изм. с Решение № 74 от 06.04.2017 г. на Старозагорски административен съд, в сила от 23.07.2018 г.
Наредба
 
Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора - приета с Решение № 375 от 30.06.2016 г., изм. с Решение № 16 от 07.03.2017 г. по адм. дело № 461/2016 на Административен съд Стара Загора
Наредба
 
Наредба за организация на предучилищното образование в Община Стара Загора - приета с Решение № 710 от 30.01.2017 г.
 
Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - изм. с Решение № 2577 от 26.09.2019 г.
Наредба
 
Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации, кметства и сдружения на граждани - изм. с Решение № 588 от 27.10.2016 г.
 
Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове и обредните зали в тях на територията на община Стара Загора - приета с Решение № 469 от 29.09.2005 г.; изм. и доп. с Решение № 524 от 29.09.2016 г.
Наредба
 
Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 523 от 29.09.2016 г.
Наредба
 
Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В  - приета с Решение № 286 от 28.04.2016 г.
Наредба
 
Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора - изм. и доп. с Решение № 284 от 28.04.2016 г.
Наредба
 
Наредба за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора - приета с Решение № 1897 от 25.06.2015 г.
Наредба
 
Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл.225а, ал. 3 от ЗУТ - приета с Решение № 943 от 31.10.2013 г.
Наредба
 
Наредба за наемни цени на недвижимите имоти - общинска собственост - изм. с Решение № 562 от 31.01.2013 г.
Наредба
 
Наредба за управление на горските територии, собственост на Община Стара Загора - приета с Решение № 524 от 20.12.2012 г.
Наредба
 
Наредба за реда и условията за издаване на разрешения за поставяне на временни преместваеми съоръжения и елементи на градското обзавеждане - изм. с Решение № 273 от 28.06.2012 г.
Наредба
 
Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора - изм. с Решение № 83 от 26.01.2012 г.
Наредба
 
Наредба за извършване на търговия и услуги в община Стара Загора - изм. с Решение № 2578 от 26.09.2019 г.
Наредба
 
 
 
 
Отменени наредби

Наредба за критериите и условията за финансово подпомагане дейността на отделните и обединени спортни клубове - приета с Решение № 383 от 05.03.2009 г. /отменена с Решение № 2136 от 28.03.2019 г./
 
Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Стара Загора - изм. с Решение № 792 от 25.03.2010 г.
/отменена с Решение № 1196 от 25.10.2017 г./
 
Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Стара Загора - изм. с Решение № 11 от 13.02.2013 г. на Старозагорски административен съд
/отменена с Решение № 1194 от 25.10.2017 г./
 
Наредба за избиране на управител на търговско дружество с общинско участие - изм. с Решение № 43 от 29.01.2004 г.
/отменена с Решение № 441 от 28.07.2016 г./
 
Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозните общности на територията на община Стара Загора - приета с Решение № 238 от 26.10.2000 г. /отменена с Решение № 282 от 28.04.2016г./

 

Горещ телефон
за сигнали