Ръководител: Весела Марева

   Адрес: гр. Стара Загора, бул. Княз Александър Батенберг № 19

   Телефон: 0884 68 60 23; 

   Електронна поща[email protected]

   Интернет страница: https://iyc.starazagora.bg/

 

Международен младежки център реализира дейности, които се организират в няколко основни направления:

1. Обмен на добри практики

2. Дебати и дискусии

3. Национални и международни конференции

4. Неформални обучения и работни срещи

5. Клубове по интереси

6. Занимания за свободното време

 

Международен младежки център - Стара Загора предлага сигурна и толерантна работна среда, която се основава на зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията и правата на човека, без да се фокусира върху социалните и етнически различия между младите хора. Центърът осигурява участието на младежите, младежките организации и асоциации в развитието на техните концепции и програми.

Международен младежки център е първият в България младежки център, удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа за младежки центрове.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали