Декларации

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Декларация по чл.27 от ЗМДТ за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение
Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата
Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества
Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона
Декларация по чл.54, ал.4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3.5 тона
Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство
Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство
Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
Декларация по чл.18 от НОАМТЦУ за определяне такса за битови отпадъци в частта сметосъбиране и сметоизвозване, според количеството отпадъци, измерени чрез броя необходими съдове
Декларация по чл.71, т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
Декларация по чл.16а, ал.1 от НОАМТЦУ за освобождаване от такса за битови отпадъци, в частта за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии за обществено ползване

 

Заявления

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
Искане за издаване на удостоверение за липса или наличие на задължения по ЗМДТ
Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
Искане за издаване на удостоверение за платен данък върху наследство
Искане за издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
Искане за прихващане или възстановяване

 

 

Горещ телефон
за сигнали