Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Секретар на местната комисия - контакти

Секретар Донка Вътева Вътева
Специалист Диана Дечева Иванова
Адрес град Стара Загора, ул. „Свети Княз Борис“ № 73 (до Радио Стара Загора)
Телефон (042) 605 516
Електронна поща [email protected]

Функции на секретаря на МКБППМН

 • Привежда в изпълнение Закона за БППМН, осъществява дейност по предотвратяването и борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за нормалното им развитие и възпитание в община Стара Загора;
 • Организира и координира цялостната дейност на МКБППМН;
 • Отговаря за организирането на социално-превантивната и възпитателна дейност на територията на общината;
 • Анализира данните от различни източници за престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетните и непълнолетните;
 • Предлага на председателя на МК състави по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН;
 • Подготвя предложения по Наредба № 3 на ЦКБППМН;
 • Участва в тричленния състав за разглеждане на делата по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН;
 • Упражнява контрол по изпълнението на възпитателните мерки по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН;
 • Осъществява необходимите контакти със съда в случаите на обжалване на наложени от МК възпитателни мерки;
 • Подготвя, контролира и съхранява документацията по възпитателните дела и наложените мерки;
 • Организира пленарни заседания на МК;
 • Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели и изготвя предложения за размера на материалното им стимулиране, съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН;
 • Подготвя отчетния доклад за дейността на МКБППМН за календарната година;
 • Попълва образците от Националния статистически институт;
 • Осъществява взаимодействие с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, контролира тяхната дейност;
 • Поддържа връзка със специализираните заведения за информация за проблемните деца, настанени от съда по предложение на МК;
 • Съдейства за уреждане на битови, трудови и социални проблеми на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и условно осъдени;
 • Сезира специализираните органи в случаи, когато са нарушени правата на детето;
 • Представлява местната комисия при упражняване на контрол върху детска педагогическа стая;
 • Организира и отговаря за провеждането на квалификационни мероприятия със специалисти от системата на БППМН.

Състав на местната комисия

Доклади

Летни програми

Ваканция 2019 

Декларация за съгласие от родител 

Архив Ваканция 2010 - 2018

Превантивна дейност на местната комисия - списък на теми за лекции

Указание - допълнително указание за работата на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците

Програма - програма от теми за беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН през 2020 година

Заявка - заявка за теми на беседи, лекции, дискусии, тренинги, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН 

Списък на обществените възпитатели

 • Владимир Иванов Влаев
 • Гита Динева Бъчварова
 • Деан Недев Петров
 • Диана Дечева Иванова
 • Елена Георгиева Георгиева
 • Живко Пейков Желев
 • Златица Петкова Радева
 • Иванка Владимирова Иванова
 • Катя Тенева Филипова
 • Маргарита Димитрова Байчева
 • Мария Атанасова Манушкина
 • Милена Ивова Илиева
 • Николина Димова Георгиева
 • Николинка Енева Борисова
 • Петър Танев Порязов
 • Петя Петрова Илиева
 • Радост Николаева Овагимян
 • Светлана Димитрова Атанасова
 • Тодор Константинов Тенев
 • Тодорка Стоянова Николова-Димова
 • Филка Кирилова Стоева

Център за превантивна и психолого-консултативна дейност

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали