Процедура за набиране и подбор на потребители на интегрирани услуги в семейна среда и кандидати за лични/социални асистенти

Размер на шрифта: A A A

 

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0294 „Заедно за независим живот“, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, община Стара Загора обявява набиране и подбор на потребители на интегрирани услуги в семейна стреда и кандидати за лични/социални асистенти.

Документи се подават по настоящ адрес на кандидатите:

I. За потребители на интегрирани услуги в семейна стреда:

В настоящия проект ще се включат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в т.ч. деца, които отговарят на следните изисквания:

• Лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ;лица с 90 на сто и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, без чужда помощ;
• деца на възраст до 16г. с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18г. с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, които се нуждаят от обслужване.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление /по образец/ - Приложение 1
• документ за самоличност /копие/
• за дете - удостоверение за раждане /копие/
• документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител /копие/
• експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК /копие/
• документ, определящ конкретното лице за настойник или попечител на кандидата за услугата /копие/
• заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки/роднини или приемно семейство по чл.26 от ЗЗД /копие/
• пълномощно за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата, когато не се подава лично /нотариално заверено/
• Декларация лични данни /по образец/ - Приложение 2

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания. Процедурата по оценяването се извършва с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен представител, който заявява потребностите си от услуги, както и времето на тяхното предоставяне. Списъкът с резултатите се публикува на интернет страницата на община Стара Загора. Индивидуалните оценки на потребностите ще се извършват в дома на кандидат-потребителите на услугите.

 

II. Личен/социален асистент – на 4 часов работен ден, срочен трудов договор.

За Лични/социални асистенти могат да кандидатстват лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО и които са:

• безработни лица;
• трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд;
• неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление /по образец/ - Приложение 1;
• документ за самоличност /копие/;
• автобиография;
• документ за придобитата образователна степен /копие/;
• служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда /ако кандидатът е безработен/;
• служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/;
• служебна бележка от учебно заведение /ако кандидатът учи/;
• пенсионно разпореждане /само за кандидат, придобил право на пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/;
• копие от удостоверение за преминато обучение;
• Декларация лични данни /по образец/ - Приложение 2;

Подборът се провежда от комисия, определена със заповед на Кмета на Община Стара Загора и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността.

 

Подборът протича в два етапа:

• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
• Събеседване.

До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.
След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати. Списъкът се публикува на интернет страницата на община Стара Загора.

Документите се подават лично всеки работен ден в Зала „Фоайе“, ет. 1 в сградата на Общинска администрация - Стара Загора, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа, в периода от 09.10.2017г. до 20.10.2017г. включително.

Допълнителна информация относно подбора на тел. 042/614 872 и 042/614 879.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали