Процедура за набиране и подбор на персонал за "Център за ранно детско развитие" /на трудов договор/

Размер на шрифта: A A A

Във връзка с изпълнение на проект „С грижа за децата и техните семейства“ BG05M9OP001-2.004-0051, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ -  процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финасова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, община Стара Загора обявява процедура за набиране и подбор на персонал и специалисти за следните длъжности по трудово правоотношение:

А. Длъжности свързани с функционирането и управлението на услугите в „Център за ранно детско развитие“:

 • Шофьор – 1 бр. на трудов договор;

 1. Шофьор в „Център за ранно детско развитие“ – 1 щ. дл. на 8 часов работен ден, срочен трудов договор със срок до 31.12.2019г.

Описание на длъжността: Осъществява превози на клиенти на Центъра и техни придружители, от и до домовете им и на организирани мероприятия извън центъра; Осъществява превоз на персонала на Центъра за осъществяване на необходими дейности; Явява се на работа без да е употребил алкохол или друго упойващо вещество и спазва стриктно графика за работното време; Полага необходимите грижи за нормалното функциониране на моторното превозно средство, като проверява изправността на системите му; при възникнал технически проблем своевременно информира ръководителя на Центъра; Грижи за поддържане чистотата в/на автомобила; Преди излизане на път извършва пълен преглед на МПС-то ; Получава пътен лист и разписание за маршрута; Описва в пътния лист/пътната книжка данните за извършените курсове и се отчита ежемесечно за средствата, изразходвани за гориво, смазочни материали и други консумативи за автомобила; Изпълнява и други конкретни задачи, възложени от ръководителя, свързани с изпълнение на длъжността. 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – Средно образование;
 • Да притежават свидетелство за управление на МПС категория Д;
 • Да притежава удостоверение за психическа годност;
 • Да притежава професионална компетентност за превоз на пътници;
 • Да познават нормативната уредба като: ЗДП, ППЗДП и др.;
 • Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • Професионален опит – 2 години;
 • Да притежават личностни качества и умения, които включват – комуникативни и социални умения; умения за работа в екип; инициативност, толерантност, отговорност.
Предимство:
 • Опит с превоз на деца
Необходими документи за кандидатстване:
 • Заявление по образец – Приложение 1
 • Документ за самоличност /за справка/;
 • Професионална автобиография по образец – Приложение 2;
 • Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно-квалификационна степен и придобита специалност;
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит;
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец – Приложение 4;
 • Копия от сведетелство за управление на МПС категория Д, удостоверение за психическа годност и документ за професионална компетентност за превоз на пътници (за длъжност „шофьор“).
Срок и място за подаване на документи
Документи се подават лично всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа до 13.09.2019г. включително в сградата на Общинска администрация  - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ №107, ет. 7, стая 718.
 
Ред и начин за провеждане на конкурса         
Подборът протича в два етапа: Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания. Провеждане на интервю след проверката на съответствията на представените документи с всеки един от допуснатите до втори етап кандидати.

До участие във втори етап на процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Стара Загора. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията, определена със заповед на кмета на общината и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността. Всеки член на комисията оценява индивидуално кандидата по следните критерии:

 • Професионална квалификация.  
 • Индивидуални способности и професионални умения.  
 • Лични качества.  

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати за съответната длъжност. Списъкът се публикува на интернет страницата на Община Стара Загора. Той дава точна и ясна информация за класираните кандидати, резервите и неодобрените. Чрез огласяването на списъка става и уведомяването за резултатите от проведената процедура.      

За допълнителна информация:

042 614 871 – Ръководител на проекта

042 614 878 – Координатор

042 614 872 – Технически сътрудник

 

 

Горещ телефон
за сигнали