Процедура за набиране и подбор на персонал в изпълнени на проект „У дома, а не в дом" - детегледач и медицински специалист

Размер на шрифта: A A A

 

Във връзка с изпълнени на проект „У дома, а не в дом", по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12-0078-С0001, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете", Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, община Стара Загора отново обявява процедура за набиране и подбор на персонал за следните длъжности:

 • Детегледач – 12 бр.
 • Медицински специалист - 4 бр.

Обява 224.94 KB 

 
Документи за кандидатстване
 • Заявление по образец – Приложение 1 206 KB
 • Копие на документ за самоличност
 • Автобиография
 • Свидетелство за съдимост
 • Копия на дипломи за завършено образование и придобита специалност
 • Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит
 • Мотивационно писмо (задължителен документ за всички длъжности, с изключение на длъжностите „хигиенист" и „работник-поддръжка")
 • Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации)
 • Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец –
  Приложение 2 190 KB
 • Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства по образец –
  Приложение 3 190.5 KB

Документи се подават всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа през периода от 20.04.2015 г. до 30.04.2015 г. включително в сградата на Общинска администрация - Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 107, ет. 7, стая 712.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали