Процедура за набиране и подбор на кандидати за длъжността Рехабилитатор по Проект "Заедно за независим живот"

Размер на шрифта: A A A

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.002-0294 „Заедно за независим живот“, по Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура за директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, община Стара Загора обявява набиране и подбор на специалисти за длъжността:

 

I. Рехабилитатор – 1 щ. дл. на 4 часов работен ден, срочен трудов договор.

1.Описание на длъжността: Оказва помощ на лица и деца с двигателни нарушения. Работата му е насочена към развиване на двигателни умения, повишаване на независимото функциониране в ежедневието, профилактика на вторичните нарушения. Рехабилитаторът дава препоръки за адаптиране на средата към специалните нужди на потребителите, както и помага при избора и осигуряването на помощни средства.

Обявление 146.4 KB 08/03/2017, 14:15

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

• Заявление по образец – Приложение 1;
• Копие на документ за самоличност;
• Автобиография по образец – Приложение 2;
• Копия на документи, удостоверяващи завършено образование, придобита образователно- квалификационна степен и придобита специалност;
• Копия на документи, удостоверяващи трудов стаж;
• Други приложими документи (удостоверения, сертификати за преминати обучения и придобити допълнителни квалификации);
• Декларация за обработка на личните данни от кандидата по образец – Приложение 3;
• Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлена престъпление от общ характер, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства, не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на потребителите по образец – Приложение 4;
• Копие на документ, удостоверяващ членството на кандидата в Българската асоциация на специалистите по здравни грижи;

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали