Процедура по подбор на социални работници от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по Проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020г., бюджетна линия BG05М9ОР001-2.003 „Приеми ме 2015”, обявява процедура по подбор на социални работници от Областен екип по приемна грижа – Стара Загора /ОЕПГ – Стара Загора/:

I. Работно място и обхват на дейността:

• Работно място: Стара Загора:
   o Обхват: общините Стара Загора, Раднево и Чирпан;
   o Брой социални работници: 2 (на пълен работен ден).

 
Необходми документи за участие в подбора:
• Заявление за участие в конкурс (по образец) - Приложение 1

• Документ за самоличност (копие)

• Документ за завършено висше образование по посочените специалности (копие)

• Професионална автобиография (по образец) - Приложение 2

• Копие от трудова книжка и/или служебна книжка и/или осигурителна книжка или друг официален документ, удостоверяващ трудовия стаж, професионалния опит и заеманите длъжности

• Декларация (по образец) - Приложение 3

• Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда (по образец) - Приложение 4

• Декларация по Закона за личните данни (по образец) - Приложение 5

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали